Past visiting scientists:
     Qingmiao Ma
     Yingjie Li
     Shezhou Luo
     Martin van Leeuwen
     Jianfeng He
     Dailiang Peng
     Wenzuo Zhou
     Jianhui Yuan
     Mingze Li
     Xibin Ji
     Zhenbo Liu
     Fumin Wang
     Qiuxiang Yi
     Kebiao Mao
     Hua Yu
     Misa Ishizawa
     Mei Huang
     Jiafa Tang
     Shaoliang Zhang
     Jiping Ma
     Xinguo Mo
     Qian Cheng
     Chiang Wei
     Mark Mortimer
     Ken Yuan
     Ian Caldwell
     Shue Huang
     Mingzhen Chen
     Carl Menges
     Andriy Bulynko
     Mustapha El Maayar
     Shuanghe Shen
     Shiyong Xu
     Youping Li
     Jalil Farzad
     
 Past visiting students:
     Xinyao Xie3
     Kariri Raabe
     Yibo Wen
     Zhili Liu
     Jinming Yang
     Yuanyuan Zhao
     Weiliang Fan
     Ying Yu
     Xuegang Mao
     Boli Xiong
     Hankui Zhang
     Lin Zhu
     Jun Wang
     

RESEACH GROUP

Current Members:

Past Students:

 1. Weimin Ju, Ph.D. 10/2006; PDF, U of T., 10/2006-04/2007; Professor, Nanjing University, 04/2007
 2. Ian Caldwell, M.A., 04/2006; Research Associate, Stockholm Environmental Institute
 3. Lisa Zhang, Ph.D., 04/2007; NSERC PDF, York University, 05/2007; NSERC PDF, Agriculture Canada, Lethbridge, Alberta, Canada, 05/2009-2010; Assistant Professor, Delta State University, USA, 2010-now
 4. Oliver Sonnentag, Ph.D., 03/2008; PDF, University of California at Berkeley, 04/2008-2010; PDF, Harvard University, 2010-2011; Assistant Professor, University of Quebec at Montreal.
 5. Ajit Goind, Ph.D., 03/2008; PDF, Oregon State University, 05/2008-2009; Research Scientist, INRA, France..
 6. Anita Simic, Ph.D., 09/2009; PDF/sectional lecturer, University of Toronto, 09/2009-now; PDF, INRA, France, 02/2011-2012; Visiting Assistant Professor, University of Victoria, 2012-2013.
 7. Jan Pisek, Ph.D., 09/2009; Senior Research Scientist, Estonia, 09/2009-now
 8. Beiping Zhang, M.Sc.; Technical staff, Hydro-one
 9. Feng Deng, Ph.D., 01/2011; PDF, Department of Physics, University of Toronto, 01/2011-now
 10. Peter Czurylowizs, M.Sc. 04/2012. Consultant, Election Canada. 04/2012-now
 11. Jonathan Fung, M.Sc. 09/2012. Staff member of a not-for-profit organization
 12. Ze Wang, M.Sc. 03/2014. Technical staff, Hydro 1, Ontario.
 13. Joyce Arabian, M.Sc., 09/2015. Technical staff, Wildlife Canada.
 14. Parastoo Hosseinibenhangi, M.Sc., 01/2016, Ph.D. student.
 15. Rong Wang, Ph.D., 09/2017. Assistant Professor, Fujian Normal University.
 16. Ting Zheng, Ph.D., 09/2017. Postdoctoral fellow, University of Wisconsin at Madison.
 17. Remi Luo, Ph.D., 01/2019. Assistant Professor, Singapore National University.
 18. Yihong Liu, M.Sc., 09/2019, Ph.D. student, University of Toronto.
 19. Jiye Leng, M.Sc., 09/2020, Ph.D. student, University of Toronto.

Past Postdoctoral Fellows:

 1. Xiaoyuan Geng, 1998-2000; Physical Scientist, Agricultural and Agrifood Canada
 2. Peter White, 1999-2000; Research Scientist, Canada Centre for Remote Sensing
 3. Mingzhen Chen, 2001-2005; Software engineer, Leica Geosystem (former ERDAS), USA
 4. Xiaoyong Chen, 2001-2003; Associate Professor, Governors State University, USA
 5. Park Kyunghun, 2004; Assistant Professor, Changwon National University, Korea
 6. Jinxun Liu, 2003-2005; Research Associate, US Geological Survey, USA
 7. Baozhang Chen, 2001-2006; Research Scientist, Chinese Academy of Sciences, China
 8. Mustapha El Maayar, 2004-2005; 2005-2009, Research Associate, U of T. Research Scientist, Cyprus National Research Institute
 9. Misa Ishizawa, 2005-2007; Research Scientist
 10. Weimin Ju, 2006-2007; Professor, Nanjing University, China
 11. Francis Canisius, 2005-2006; Visiting fellow, Canada Centre for Remote Sensing, Canada
 12. Karl Menges, 2004-2005; unknown
 13. Xingguo Mo, 2007; Senior Research Scientist, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, China
 14. Nobuhiko Kadazawa, 2007-2009; Senior scientist, Japan Mitsubishi Material and Natural Resources Development Corporation
 15. Michael Sprintsin, 2008-2011; Research Scientist, Isreal
 16. Liming He, 2008-2015; Research associate, University of Toronto
 17. Ray Nassar, 2007-2010, co-supervisor with Dylan Jones in Physics
 18. Alemu Gonsamo, 2010-now; continue
 19. Chaoyang Wu, 2010-2014; Senior Research Scientist, Chinese Academy of Sciences
 20. Holly Croft, 2011-now; continue
 21. Michael Chang, 2012-2013; Consultant
 22. Fangmin Zhang, 2012-2015; Associate Professor at Nanjing U. of Information Science and Technology
 23. Bin Chen, 2013-2014; Research Assistant Professor, Nanjing University
 24. Shezhou Luo, 2016-2018, Professor, Fujian Agricultural and Forestry University
 25. Martin van Leuween, 2014-2014, Postdoctoral fellow, Wisconsin University at Madison
 26. Rong Wang, 2018-2020; Assistant Professor, Fujian Normal University
 27. Taifeng Dong, 2019-2020, postdoctoral fellow, Nipissing University
 28. Gabriel de Oliveira, 2020-now
 29. Xiaobin Guan, 2020-2021; Wuhan University

 

 


Oct. 2013Nov. 2012Sept. 2008April 2008April 2007


© Revised: Aug., 2021